Skip to content

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการแปรงฟันของนักเรียนชั้นอนุบาล1ศพด.บ้านใหม่เหนือ | วิจัยปฐมวัยฉบับเต็ม

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการแปรงฟันของนักเรียนชั้นอนุบาล1ศพด.บ้านใหม่เหนือ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการแปรงฟันของนักเรียนชั้นอนุบาล1ศพด.บ้านใหม่เหนือ

191263 รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย


เรียนฟรีทั่วไทยเรียนไกลทั่วโลก \r
\r
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน\r
\r
กดติดตามได้ที่นี่\r
\r
Facebook Fanpage https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/\r
\r
เวปไซต์มูลนิธิ\r
http://www.kusol.org/\r
\r
สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

191263 รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย

1. ความรู้เบื้องต้นของการวิจัย


อธิบายถึง ประโยชน์ของการวิจัย ขั้นตอน และ ประเภทของการวิจัยต่างๆ เช่นการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และอื่นๆ

1.  ความรู้เบื้องต้นของการวิจัย

ต้นไม้ที่รัก


ต้นไม้ที่รัก

ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 #EP1


รวมกฎหมายครู ใช้สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครูผู้ช่วยอปท. ครูผู้ช่วยกทม. อัพเดทใช้สอบปี 2564
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1\” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=KarfSLhc6jI
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 2 (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=Eftk1zdgMU
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 3 (พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ)
https://www.youtube.com/watch?v=eP6PKf7n17o
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=YdA_mOH67Fg
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=CuY1hMy15Kc\u0026t=2022s
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 3 (จบ) (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
https://www.youtube.com/watch?v=S9sQbbHcMnU\u0026t=1630s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=8PxAtO4fCl0\u0026t=5s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=LbazVMgzFgU
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ฉบับฟังง่าย เน้นที่สำคัญ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=pj6H91vHMzc
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 เน้นที่สำคัญ ฉบับฟังง่าย (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=SbqiP14NuIk
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 อัพเดท คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=TaPlIrVjhq0\u0026t=2894s
เฉลยแนวข้อสอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8slGj295OxY
ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ, ระเบียบการลา, การพานักเรียนไปทัศนศึกษา, การลงโทษนักเรียน ,ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง, กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค ,ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน )
https://www.youtube.com/watch?v=sQ4kRP95zO4
อ่านสรุปเน้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=KV4hQrggBhA
รวมคำสั่งคสช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=jJaylkkImWQ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=xHjy0jBforg\u0026t=278s
วิชาลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดี
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ
https://www.youtube.com/watch?v=Raniogpl1Ko\u0026t=2s
เฉลยข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 Update 2564 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=PwIpdSTmKyE
เฉลยข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534 Update 2564 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=ijwIuiAG8w
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่1
https://www.youtube.com/watch?v=hgM863x1dY
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่ 2 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=hVUpeAzzi0U
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
https://www.youtube.com/watch?v=dHmB4y8FNYw\u0026t=2175s
อ่านเน้นย้ำ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
https://www.youtube.com/watch?v=1NrGHj7adHw
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
https://www.youtube.com/watch?v=a0zJ06oGCI
วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8TGIgzr7w
ศาสตร์การสอน หลักการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษา คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=Qfx8nA6vLzo
การเรียนรู้ การเสริมแรงทางบวกทางลบ การลงโทษทางบวกทางลบ คลิปที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=NNVrDDEqUlo
จิตวิทยาการเรียนรู้ พาฟลอฟ วัตสัน สกินเนอร์ ธอร์นไดค์ ซิกมันฟรอย คลิบที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=dm1lMiHIQVc
จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิควิธีสอนของครู คลิปที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=KoKoAumRXOQ
หลักการสอนแบบ CIPPA Model การสอนแบบนิรนัย อุปนัย หมวก 6 ใบ ปรัชญาการศึกษา คลิบที่ 6
https://www.youtube.com/watch?v=imJ1QFVm7LA
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน 6 ประเภท คลิบที่ 7
https://www.youtube.com/watch?v=TKoZWFNsWc0
วิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การวัดประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล คลิบที่ 8
https://www.youtube.com/watch?v=X_7VcpFIvAI
การออกแบบและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา อัพเดท 2564
https://www.youtube.com/watch?v=ZXai0f1qSDk
เฉลยแนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 2564
https://www.youtube.com/watch?v=C0z3PpbeM5U

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู กัลยาณมิตร 7 ฆราวาสธรรม 4 ทศพิธราชธรรม 10 มรรค 8 ทิศ 6 อคติ 4
https://www.youtube.com/watch?v=bqScabyq4WQ
วัฒนธรรม คติธรรม เนติธรรม สหธรรม วัตถุธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8G2DkAgEhwE
โหลดเอกสารเพื่ออ่านตามคลิปได้ฟรีที่กลุ่ม facebook “ชวนกันมาอ่านหนังสือ”
https://www.facebook.com/groups/188131151697428

ตะลุยข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 #EP1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Sales experience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *